مقاله
10:09:37 1396/11/30
در این میان شبکه های بی سیم می توانند مرز ها را نیز در بانکداری برداشته و هر مشتری را در هر بانکی، هر شعبه ای و در هر زمان و مکانی به یکدیگر متصل نمایند. این بار با ظهور زیر ساخت قدرتمندی همچون نسل پنجم در آینده نزدیک مواجه هستیم که منجر به گسترش World Wide Wireless Web یا WWWW خواهد شد ......