راهکارهای سازمانی
این امکان وجود دارد که برای سایر سازمان ها مطابق با نیازمندی آن ها، کارت کیف پول الکترونیک صادر نمود. در سامانه پرداخت الکترونیک سیمرغ تجارت، صدور می تواند بر روی کارت و یا رسانه های دیگر نظیر تگ و یا به صورت بارکد صورت پذیرد و ابزار پرداخت تنها در سامانه های پذیرندگی سیمرغ تجارت و یا به عبارت دیگر نقاط ارائه دهنده سرویس، قابلیت پذیرش دارد. از نمونه کاربردهای این محصول در مجتمع های ارائه دهنده خدمات رفاهی، تفریحی، موزه ها، مراکز تفریحی ورزشی می باشد.


خدمات سیمرغ تجارت در این حوزه شامل و نه محدود به موارد ذیل می باشد:
  • راه اندازی سامانه یکپارچه صدور، پرداخت الکترونیک و استرداد
  • اتصال به شبکه بانکی و تسویه حساب با بهره برداران و ذی نفعان طرح به صورت خودکار در بازه زمانی مشخص
  • ارائه گزارشات مدیریتی و امکان داده کاوی
  • ارئه خدمات تخفیف و وفاداری