سامانه جامع حمل و نقل عمومی
به جرات می توان ادعا نمود اولویت نخست و شاید پیش نیاز توسعه ارائه خدمات شهری الکترونیکی، ارائه خدمات در پرکاربردترین عرصه این خدمات یعنی شبکه حمل و نقل شهری می باشد. تجربیات موفق متعددی در دنیا نشان داده است که پس از اجرای موفقیت آمیز پرداخت الکترونیکی هزینه های حمل و نقل شهری، با در نظر گرفتن ساز و کارهای لازم و تعمیم مناسب زیرساخت ها، می توان در کمترین زمان، ارائه سایر خدمات شهری را نیز بصورت الکترونیکی ارائه داد.   چرا که مبحث اصلی در عمده آنها، پرداخت هزینه های خرد می باشد و استفاده از بلیت الکترونیک می‌تواند شروعی برای توسعه کاربری آن در سایر حوزه های خدمات شهری باشد.
بلیت الکترونیک همانند کارت های شهروندی یک کارت هوشمند الکترونیک است که قابلیت خواندن و ثبت اطلاعات را در هنگام استفاده از سیستم حمل و نقل دارد. در هر بار استفاده مسافرین از اتوبوس و گذر از مقابل دستگاه کارتخوان، هزینه بلیت از مبلغ ذخیره شده در کارت مسافر کسر و در حافظه کارتخوان ذخیره می گردد. تراکنش های ذخیره شده در کارتخوان بر اساس نیاز سازمان، در ساعات تعیین شده (برای مثال در پایان هر روز) تخلیه و یه حساب ذی نفعان واریز می گردد.
از مزایای بکارگیری بلیت الکترونیک و کارت های شهروندی می توان به مورادی نظیر شفاف سازی، تکریم ارباب رجوع، افزیش رضایت مندی شهروندی، مدیریت هوشمند مبتنی بر تقاضا و ارائه طرح های تشویقی اشاره نمود.