خدمات هوشمند شهری
توسعه شهری و ارائه خدمات شهری یکی از مهمترین اهداف شهرداریها و یا سایر سازمانهای مسئول میباشد. شهر هوشمند با خدماتی نظیر حمل و نقل هوشند، شهروند الکترونیک، ارائه خدمات متنوع شهری به صورت یکپارچه گره خورده است. استفاده از یک مکانیزم کارآمد و متمرکز و بهرهگیری از فنآوری کارتهای هوشمند، پرداختهای مبتنی بر تلفن همراه (فن آوری NFC) و ابزارها و دستگاههای هوشمند منجرب سهولت در استفاده از خدمات شهری برای شهروندان، پاسخدهی سریع مدیران شهری به دلیل دسترسی به اطلاعات به موقع، مرتبط و صحیح شده است. ساماندهی بهینه این خدمات و تجمیع این خدمات در رسانههای هوشمند نظیر کارتهای هوشمند، امکان پرداخت کلیه خدمات شهری نظیر حمل و نقل، پارکینگ، مراکز تفریحی را به صورت الکترونیکی و امکان بررسی رفتار مصرف کننده در پرداختهای روزانه، عادات ترافیکی وی را فراهم میآورد. سیمرغ تجارت در راستای نیل به این اهداف به ارائه راهکارهای پرداخت در حوزه کارتهای شهروندی، حمل و نقل (اتوبوس، تاکسی، مترو)، پارک حاشیهای و به طور کل سامانههای هوشمند پرداخت الکترونیک پرداخته است که در ادامه به معرفی و شرح راهکارها پرداخته شده است.