سهامداران
این شرکت متشکل از دو سهامدار عمده بانک تجارت (بانک تجارت، شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، مهندسین مشاور تجارت و تدبیرگران فردای امید) و گروه توسن (شرکت سرمایه گذاران فناوری توسن و توسعه سامانه های نرم افزاری نگین) می باشد.